OBCHODNÉ PODMIENKY

Obchodné podmienky
Vetrodizajn S.R.O.

Úvodné ustanovenia

 • Spoločnosť VETRODIZAJN s.r.o. (ďalej len „predávajúci“) ) sa v kúpnej zmluve, príp. v zmluve o dielo alebo v inej zmluve, či zmluvnom vzťahu (ďalej len v kúpnej zmluve) uzatvorenej s kupujúcim zaväzuje dodať a predať kupujúcemu tovar špecifikovaný kupujúcim (podľa zadaného druhu, rozmeru, množstva a iných náležitých parametrov) a kupujúci sa zaväzuje tovar prevziať a zaplatiť jeho cenu dohodnutú obidvoma zmluvnými stranami. Všeobecné obchodné a dodacie podmienky spoločnosti VETRODIZAJN, s.r.o. (ďalej len „VODP“) sú neoddeliteľnou súčasťou každej kúpnej alebo inej zmluvy či zmluvného dohodnutia (ďalej len „zmluva, na ktorú sa vzťahujú tieto VODP“), uzavretej predávajúcim s inou osobou (ďalej len „kupujúci“ alebo „objednávateľ“) a slúži k vymedzeniu práv a povinností oboch zmluvných strán. Ustanovenia VODP sú záväzné pre obidve zmluvné strany, pokiaľ nie je v zmluvách, na ktoré sa vzťahujú tieto VODP, uvedené inak. VODP platia pre všetky dodávky predmetu plnenia, pre účely týchto podmienok, ďalej uvádzané ako tovar.
 • Kupujúci bol pred uzatvorením kúpnej zmluvy, príp. pred objednaním tovaru oboznámený s VODP. Za oboznámenie s VODP sa považuje aj ich doručenie elektronickými prostriedkami kupujúcemu, ich zverejnenie v mieste predaja tovaru prístupnému kupujúcemu pri jeho objednaní alebo prevzatí či, ich zverejnenie na webovom sídle predávajúceho (www.vetrodizajn.sk). Uzatvorením kúpnej zmluvy, príp. odberom tovaru kupujúci súhlasí so znením aktuálne platných VODP.
 • Zmluvy, na ktoré sa vzťahujú tieto VODP, ako i práva a povinnosti z nich vyplývajúce, sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/1991 Z.z. v platnom znení (ďalej len OZ), pokiaľ nebolo písomne medzi stranami dohodnuté inak.
 • Pre vzťahy a záväzky neriešené v týchto VODP platia ustanovenia OZ, Občianského zákonníka a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov.
 • Všetky ponuky, dodávky, dohody, služby a predajné operácie predávajúceho sa riadia výhradne týmito VODP, pokiaľ nie je s kupujúcim v jednotlivých prípadoch písomne dohodnuté inak.
 • Všeobecné obchodné podmienky, príp. nákupné podmienky kupujúceho zaväzujú predávajúceho len vtedy, ak boli ním písomne akceptované. Reálnu dodávku tovaru nemôžeme považovať za uznanie týchto nákupných podmienok.

Cenová ponuka

 • Všetky návrhy predávajúceho o kúpnej cene/cene diela, poprípade jej zmene alebo aj o ostatných náležitostiach zmluvnej dohody alebo obsahu VODP neprejavené v písomnej forme nie sú pre predávajúceho v žiadnom ohľade záväzné, iba ak následne bez zbytočného odkladu písomne potvrdí.
 • Predávajúci je návrhom ceny a ostatnými údajmi o tovare a jeho dodaní uvedenými v Cenovej ponuke viazaný po dobu 30 dní, počítané odo dňa nasledujúceho po odoslaní návrhu kupujúcemu, pokiaľ nie je uvedené v jednotlivých prípadoch inak.
 • Cenová ponuka predávajúceho sa obmedzuje výlučne na presné vymedzenie a špecifikáciu tovaru, ktoré je jednoznačne určené. Orientačnými cenovými informáciami pre nepresne určený tovar nie je predávajúci viazaný.
 • Cenové ponuky predávajúceho vychádzajú zo špecifikácie kupujúceho bez znalosti miestnych pomerov. Posúdenie vhodnosti tovaru prebieha len na základe výslovnej požiadavky kupujúceho a toto musí byť zo strany predávajúceho písomne potvrdené.

Kúpna zmluva

 • Kúpna zmluva, príp. i návrh na jej uzatvorenie (objednávka) musí byť urobená písomne. Za dodržanie písomnej formy sa považuje i elektronické zaslanie objednávky.
 • Kúpna zmluva, je uzatvorená a účinná, ako náhle je návrh na jej uzatvorenie, obsahujúci podstatné náležitosti, predkladaný kupujúcim, predávajúcim prijatý. Návrh zmluvy musí byť určitý a zrozumiteľný a môže byť uskutočnený ústne – bezprostredne v priamom styku pri odovzdaní a prevzatí tovaru (t.j. pri faktickom plnení) alebo písomne listom, alebo elektronickými prostriedkami.
 • Rovnaké právne následky uvedené v bode 3.2 nastanú, ak potvrdí kupujúci predávajúcemu Zákazkový list, Dodací list, Preberací protokol, Daňový doklad (faktúru), alebo inú výzvu na zaplatenie kúpnej ceny.
 • Za návrh zmluvy sa nepovažujú a predávajúceho nezaväzujú tie návrhy kupujúceho, ktoré neobsahujú podstatné náležitosti, sú nepresné a nezrozumiteľné.
 • Predávajúcim zaslaný „Zákazkový list“ kupujúcemu sa považuje v celom rozsahu za správne a potvrdené v prípade, že nebude kupujúcim písomne pripomienkované.

Ceny

 • Dohodou strán o cene tovaru, presne špecifikovaného v návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy je cena uvedená v cenníku výrobkov, tovaru alebo služieb predávajúceho (tzv. cenníková cena), prípadne v cenovej ponuke, platná v dobe prijatia návrhu, ak sa strany nedohodnú inak.
 •  Pokiaľ cena vychádza z platnej cenovej ponuky spracovanej skôr, je kupujúci túto skutočnosť povinný písomne vyznačiť uvedením čísla cenovej ponuky na nasledovnej objednávke. Pokiaľ tak neurobí, bude cena účtovaná podľa 4.1.
 • Cenníkovou cenou sa rozumie cena v € bez dane z pridanej hodnoty, balenia, dopravy a iných príplatkov. 
 • Pokiaľ predávajúci dodá po dohode s kupujúcim tovar na miesto určenia, je oprávnený vyúčtovať kupujúcemu prepravné podľa obvyklých cien dopravcov.
 • Pokiaľ má kupujúci požiadavku na balenie tovaru nadštandardným spôsobom, predávajúci je na základe vzájomnej písomnej dohody o spôsobe balenia a cene balného s kupujúcim oprávnený vyúčtovať kupujúcemu toto balné.

Zadanie rozmerov, plány, podklady

 • Pokiaľ nie je na objednávke jasne uvedená dĺžková jednotka, vychádza predávajúci z toho, že sa jedná o miery v milimetroch.
 • Ak nie je na objednávke iná špecifikácia, potom predávajúci považuje za prvý uvedený rozmer šírku a za druhý uvedený rozmer výšku.
 • Kótovanie rozmerov je kupujúci povinný zaistiť podľa požiadaviek predávajúceho. Všetky rozmery musia byť kótované k jednému referenčnému bodu (napr. vľavo dole). Prípadné použitie tzv. reťazových kót je predávajúcim považované za orientačné.
 • U liatych skiel so vzorom (ornamentných) je hlavný smer vzoru súbežný s výškou tabule. Odlišný smer ornamentu je nutné uviesť na objednávke.
 • Predávajúci neručí za úplnú zhodu dodaných skiel u objednávok v rôznych časových intervaloch vyrobených v rôznych šaržách (napr. farebná odlišnosť materiálu, atď.).
 • Predávajúci nenesie zodpovednosť za konečný výsledok technologického procesu, ktorý je urobený na vlastnom materiáli dodaného kupujúcim (napr. na vlastnom skle).

Dodatočné zmeny v obsahu záväzku

 • Zmeny v obsahu kúpnej zmluvy (zmeny vo vzájomných záväzkoch) musia byť písomné a musia byť predávajúcim písomne potvrdené, inak sú neplatné. Zmenami pôvodný záväzok zaniká a je nahradený záväzkom novým, pokiaľ z dohody o zmene záväzku nevyplýva, že nový, dojednaný záväzok vzniká popri doteraz existujúcom.
 •  Dohoda o zmenách spočívajúcich v zmenách rozmerov, množstve a inej špecifikácie tovaru je možná najneskôr pred zadaním tovaru do výroby.
 • Návrh kupujúceho na zmenu technických parametrov tovaru po jeho zadaní do výroby nebude predávajúcim prijatý a v platnosti zostáva existujúci záväzok. 
 • Súčasťou dohody o zmenách skutočnosti uvedených v bode 6.2 musí byť dohoda o zmene doby, v ktorej má predávajúci svoj záväzok splniť, inak je dohoda neplatná.
 • Predávajúci je oprávnený postúpiť svoje pohľadávky a iné práva vzniknuté za kupujúceho z titulu kúpnej zmluvy na iného.

Dodacie podmienky, skladovanie

 • Záväzok predávajúceho dodať tovar je splnený, ako náhle predávajúci oznámi kupujúcemu, že tovar je pripravený na prevzatie a umožní kupujúcemu s ním nakladať v mieste svojho výrobného závodu. Za oznámenie sa považuje i uvedenie termínu odberu na „Zákazkovom liste“, či inom dokumente poskytnutom predávajúcim kupujúcemu.
 • Ak si kupujúci bez zbytočného odkladu neprevezme tovar potom, čo mu bolo oznámené, že s ním môže nakladať, najneskôr však v dobe 14 dní počítajúc odo dňa oznámenia, je so splnením svojho záväzku prevziať tovar v omeškaní a predávajúcemu vznikne právo tovar uskladniť alebo zaistiť jeho uskladnenie v sklade alebo inde na základe zmluvy o skladovaní. Predávajúci je oprávnený vyúčtovať kupujúcemu skladné vo výške 10% z celkovej ceny tovaru bez DPH za každý započatý týždeň. Skladové listy budú kupujúcim odovzdané, ako náhle kupujúci vyúčtované skladné uhradí.
 • Ak si neprevezme kupujúci skladovaný tovar v lehote do 90 kalendárnych dní počínajúc od doby plnenia záväzku predávajúceho predať tovar (bod 7.1), vznikne predávajúcemu právo od zmluvy odstúpiť.
 • Pre prípad porušenia povinnosti kupujúceho tovar prevziať, vznikne predávajúcemu právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100% z hodnoty tovaru bez DPH. Kupujúcim už zaplatená záloha na kúpnu cenu, príp. čiastočné či úplné zaplatenie kúpnej ceny sa započítava proti uplatnenej zmluvnej pokute.
 • Ak je obsahom záväzku predávajúceho dodať tovar na miesto určené kupujúcim, je jeho záväzok dodať tovar splnený jeho odovzdaním prepravcovi.

Balenie výrobkov

 • Tovar je balený obvyklým spôsobom, štandardne len do technologicky nutných obalov – podľa tovaru (fólia, stojany, krabice, drevené bedne a pod.).
 • Pokiaľ kupujúci písomne požaduje iné balenie, vrátane transportného, je toto za príplatok a musí byť vopred odsúhlasené predávajúcim.
 • Ak kupujúci nevyžaduje balenie, predávajúci neručí za nakladanie, spôsob balenia ani jeho vhodnosť na prepravu. Vlastné nakladanie takéhoto tovaru si kupujúci zabezpečuje sám a predávajúci môže pri nakladaní pomáhať na žiadosť kupujúceho a na jeho riziko.
 • Pokiaľ kupujúci výslovne neobjednal dopravu vrátane vyloženia (za príplatok) je skladanie tovaru povinný zabezpečiť kupujúci na vlastné náklady a riziko. Kupujúci je rovnako povinný na vlastné náklady a riziko riadne zabezpečiť situáciu v mieste vykládky tovaru (napr. zabezpečením vhodného prístupu, zaistením povolenia ku vjazdu a pod.) a zaistiť vhodné vykladacie zariadenie, príp. dostatok pracovných síl na rýchlu vykládku.
 • Pokiaľ je tovar balený alebo transportovaný na vratnom obale je jeho zapožičanie kupujúcim evidované predávajúcim. Predávajúci je oprávnený vyžadovať od kupujúceho zálohu na obal. Počas celej doby zapožičania ručí kupujúci za prípadné poškodenie alebo stratu obalu.
 • Kupujúci je povinný vrátiť vratné obaly predávajúcemu do miesta expedície na vlastné náklady, najneskôr do 15 pracovných dní. Pri nedodržaní tejto lehoty bude kupujúcemu účtované požičovné podľa aktuálneho cenníka za každých za počatých 7 kalendárnych dní. V prípade nevrátenia obalov do 90 kalendárnych dní odo dňa zapožičania, je predávajúci oprávnený vratný obal kupujúcemu vyúčtovať v jeho zriaďovacej hodnote a tento sa zaväzuje faktúru uhradiť.
 • Za poškodené, zničené alebo stratené vratné obaly budú kupujúcemu účtované náklady zodpovedajúce účtovným nákladom na opravu, nákladom na výrobu zničeného obalu alebo jeho časti. Faktúru za vyššie uvedené náklady je kupujúci povinný uhradiť do 10 dní od jeho doručenia.
 • S nevratnými obalmi, fixačnými prostriedkami, preložkami a pod. je odberateľ povinný naložiť podľa Zákona o odpadoch.

Platobné podmienky

 • Kupujúci sa zaväzuje dodržať dohodnuté platobné podmienky, t.j. zaplatiť celkovú kúpnu cenu v hotovosti alebo bezhotovostným prevodom na určený účet predávajúceho, pokiaľ nie je písomne dohodnuté niečo iné.
 • Kupujúci sa zaväzuje uhradiť kúpnu cenu včas, t.j. v dohodnutej lehote splatnosti, v jej plnej výške a bez akejkoľvek zrážky. Bankové poplatky za prevod sú hradené kupujúcim.
 • Nárok na zaplatenie kúpnej ceny vzniká predávajúcemu dodaním tovaru. Podkladom pre platbu je daňový doklad (faktúra) vystavený predávajúcim a obsahujúci všetky náležitosti podľa zákona o DPH.
 • Predávajúci si vyhradzuje právo vyžiadať si v jednotlivých prípadoch zloženie zálohy alebo inej záruky.
 • Cena za tovar je úplne zaplatená (dlh je uhradený) pripísaním čiastky na účet predávajúceho vedený v peňažnom ústave alebo zaplatením čiastky v hotovosti. Strany tu dojednávajú tzv. Výhradu vlastníctva spočívajúcu v tom, že predmet predaja (t.j. dodaný tovar) zostáva vo vlastníctve predávajúceho a kupujúci k nemu nadobudne vlastnícke právo až úplným zaplatením čiastky dohodnutej v kúpnej zmluve.
 • Pokiaľ bude kupujúci s platbou v omeškaní pri jednom alebo viacerých obchodných prípadoch o viac než 10 kalendárnych dní alebo platby zastavil alebo sa podstatne zhoršila jeho majetková situácia, sú všetky pohľadávky predávajúceho splatné okamžite. Predávajúci má rovnako právo vyžiadať si tovar naspäť na pokrytie alebo minimalizovanie takto vzniknutých nákladov. Zároveň sa rušia aj všetky dojednané platobné a obchodné úľavy, prolongácie. Prebiehajúce zákazky môžu byť rovnako vylúčené z výroby alebo môže byť predĺžený ich termín dodania. V prípade ďalšej dodávky môže byť požadované platenie vopred alebo môžu byť ďalšie dodávky odmietnuté.
 • Kupujúci nemá právo vzniesť akékoľvek protipožiadavky k platobným podmienkam predávajúceho z akéhokoľvek dôvodu ani dodatočne vyžadovať vopred nedohodnuté nepovinné dokumenty (napr. dodatočné požadovanie certifikátu na výrobok, pokiaľ toto nebolo odsúhlasené pred zadaním zákazky).
 • Neuzatvorené vybavovanie reklamácie nie je dôvodom k oneskoreniu platby.

Dodacie lehoty

 • Pokiaľ nie je tovar odoberaný zo skladu, platí individuálna dodacia lehota určená predávajúcim.
 • Ak je dodacia lehota stanovená v závislosti na splnení povinnosti kupujúceho (napr. zloženie zálohy a pod.) začína táto lehota bežať odo dňa splnenia tejto povinnosti.
 • Predávajúci je oprávnený dodať tovar i v čiastočných dodávkach a pred stanovenou dobou plnenia a kupujúci je povinný túto dodávku prevziať.
 • Za dodržanie termínu dodania je považované uskutočnenie dodávky v požadovanom termíne a u kupujúceho alebo na inom písomne dohodnutom mieste.
 • Ak sa predávajúci omešká s plnením záväzku bude to považované za porušenie povinnosti predávajúceho splniť záväzok včas.
 • Ak nesplní predávajúci svoj záväzok včas v dôsledku okolností vylučujúcich zodpovednosť, vrátane oneskorenia dodávok od jeho dodávateľov a subdodávateľov, nebude toto oneskorenie považované za omeškanie a doba plnenia sa primerane prispôsobí charakteru a dĺžke trvania okolností vylučujúcich zodpovednosť.
 • Predávajúci nie je v omeškaní s plnením pre prekážky spôsobené kupujúcim.
 • V prípade náhodných alebo mimoriadnych udalostí, vzniknutých bez zavinenia predávajúceho, t.j. vzniknutých náhodou alebo neočakávane vplyvom prírodných síl (napr. živelné pohromy) alebo ľudským konaním (poruchy v doprave, výluky, mobilizácia, embargo, povstanie, obmedzenie dodávok energie, prerušenie alebo ukončenie výroby materiálu, atď.) tzv. zásahom vyššej moci, ktoré nie je možné ovplyvniť, a ktoré sťažuje alebo znemožňuje predávajúcemu či jeho dodávateľom riadne a včas dodať tovar sa nepovažuje za porušenie jeho zmluvných povinností z titulu uzatvorenej kúpnej zmluvy a kupujúcemu tým nevznikne právo od zmluvy odstúpiť ani nárokovať zákonné alebo dohodnuté sankcie. Pokiaľ zásah tzv. vyššej moci zaviní, že predávajúci sa ocitne v omeškaní s plnením svojho záväzku, predlžuje sa doba plnenia o dobu, počas ktorej tzv. zásah vyššej moci trval.

Akosť, kvalita, certifikácia

 • Všetky ponuky, služby, dodávky tovaru a iné, predávajúceho vychádzajú z platných STN či EN pre daný výrobok, tovar či službu, príp. u všeobecne platných predpisov a noriem. V prípade ich absencie, podľa zvyklosti na príslušnom trhu.
 • Predávajúci je zo zákona povinný doložiť len prehlásenie o zhode, príp. iné zákonom stanovené dokumenty.
 • Požiadavku na predloženie či dodanie nepovinných certifikátov, atestov atď. je kupujúci povinný vzniesť pred uzatvorením kúpnej zmluvy a tieto budú dodané predávajúcim po dodávke tovaru, na základe vzájomnej dohody a odsúhlasení.

Záruka, reklamácia

 • Všetky reklamácie sa riadia platným Reklamačným poriadkom spoločnosti VETRODIZAJN, s.r.o.
 • Kupujúci alebo jeho zástupca je povinný si tovar pri prevzatí riadne prehliadnuť, skontrolovať jeho množstvo, akosť, neporušenosť jeho obalu a ihneď oznámiť predávajúcemu zjavné vady. Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru, ktoré mohli byť zistené kupujúcim pri jeho prevzatí.
 • Predávajúci poskytuje na všetky výrobky záruku po dobu 24 mesiacov.
 • Obmedzenie záruky je len u niektorých špecifických vlastností výrobkov. Tieto špecifické vlastnosti či podmienky nemôžu byť predmetom reklamácie.
 • Záruka tovaru je podmienená jeho správnou prepravou, skladovaním, manipuláciou, použitím a odbornou montážou podľa všeobecne platných predpisov, príp. predpisov predávajúceho.
 • Každá reklamácia výrobku, tovaru alebo služby musí byť kupujúcim uplatnená písomnou formou s vyznačením dôvodu reklamácie a doručená na adresu predávajúceho bez zbytočného odkladu po zistení vady v súlade s Reklamačným poriadkom spoločnosti VETRODIZAJN, s.r.o.
 • Pre neoprávnené reklamácie platí odstavec 12.2. VODP.
 • Predávajúci má právo kontroly reklamovaného tovaru a postup pri reklamácii sa riadi reklamačným poriadkom.

Odstúpenie od zmluvy, úrok z omeškania, zmluvná pokuta

 • Ak je predávajúci v omeškaní so splnením záväzku dodať tovar riadne a včas má kupujúci právo na zaplatenie úrokov z omeškania v obvyklej výške z ceny tovaru za každý deň omeškania, max. však do 10% hodnoty tohto tovaru.
 • Ak je kupujúci v omeškaní so zaplatením kúpnej ceny, má predávajúci právo na zaplatenie úrokov z omeškania v obvyklej výške dlžnej čiastky za každý deň omeškania.
 • Predávajúcemu vznikne právo od zmluvy odstúpiť, ak je kupujúci v omeškaní so zaplatením kúpnej ceny alebo ak bol na jeho majetok vyhlásený konkurz alebo ak vstúpil do likvidácie. Ak neodstúpi predávajúci od zmluvy z hore uvedených dôvodov, má právo jednostranným právnym úkonom zmeniť podmienky dodania tovaru.
 • V prípade odstúpenia predávajúceho od zmluvy z dôvodov uvedených v bode 13.3 dojednávajú tu strany dojednanie o zmluvnej pokute podľa ktorého vzniká predávajúcemu právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 10% z kúpnej ceny. Zaplatením zmluvnej pokuty nezaniká právo predávajúceho domáhať sa náhrady škody ani výška náhrady škody sa neznižuje o zmluvnú pokutu.
 • V prípade, že predávajúci využije svoje práva a od zmluvy odstúpi, je pred vrátením poskytovanej zálohy či inej formy ručenia oprávnený prednostne uspokojiť svoje oprávnené nároky, ktoré vznikli porušením zmluvných či zákonných povinností kupujúceho, a to i v iných obchodných prípadoch uskutočnených medzi kupujúcim a predávajúcim, voči kupujúcemu.
 • Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci znáša všetky priame či nepriame náklady súvisiace s prípadným vymáhaním pohľadávky neuhradené v termíne splatnosti, t.j. hlavne vecné náklady, cestovné, náklady na právne služby, správne a súdne poplatky, atď.
 • Ak je predávajúci v omeškaní s plnením kúpnej zmluvy o viac ako 30 dní, má kupujúci právo od zmluvy jednostranne odstúpiť. O svojom úmysle musí písomne informovať predávajúceho.

Vlastnícke práva, nebezpečenstvo škody

 • Vlastnícke právo na tovar prejde na kupujúceho až po úplnom zaplatení kúpnej ceny vrátane dane z pridanej hodnoty a ďalších prípadných súvisiacich platieb predávajúcemu. Do tejto doby nemôže kupujúci tovar predať ani scudziť.
 • Okamžikom dodania prechádzajú na kupujúceho všetky riziká za poškodenie, stratu alebo zničenie tovaru.
 • Okamžikom dodania je kupujúci úplne a výhradne zodpovedný za spôsob použitia tovaru, skladovanie a ďalšiu manipuláciu. Kupujúci rovnako zodpovedá za dodržiavanie právnych noriem, ktoré sa vzťahujú k ochrane prostredia v súvislosti s tovarom, jeho balením a baliacim materiálom.
 • Kupujúci je povinný oboznámiť s vlastníckym právom predávajúceho i tretiu osobu a bez meškania informovať predávajúceho o možných problémoch.

Vhodnosť použitia a zodpovednosť za vady tovaru

 • Kupujúci v plnej miere zodpovedá za spôsob použitia tovaru. Predávajúci zásadne nepreveruje vhodnosť použitia tovaru.
 • Predávajúci zodpovedá za vhodnosť použitia výrobkov a tovaru len v písomne odsúhlasených prípadoch, kedy poskytoval poradenskú a konzultačnú činnosť k danému obchodnému prípadu alebo jeho časti a kupujúci odovzdal predávajúcemu potrebné údaje.
 • Nie je možné uznať reklamácie a vady, ak podmienky užívania tovaru nevyhovujú technickým normám a podmienkam predávajúceho, STN, EN, príp. všeobecne známym podmienkam o vhodnosti tovaru či je ich reklamácia pre ich špecifické vlastnosti úplne vylúčená.
 • Prípadné nároky z vád predávajúci uspokojí podľa vlastnej voľby dodaním náhradného, či chýbajúceho tovaru, opravou tovaru, poskytnutím primeranej zľavy, prípadne odstránením právnych vád tovaru.
 • Predávajúci nezodpovedá za škody vzniknuté nesprávnym použitím výrobku, nesprávnym skladovaním, prepravou, montážou či údržbou.

Náhrada škody

 • Nárok na náhradu škody nie je dotknutý zaplatením zmluvnej pokuty a úrokov z omeškania.
 • Ak predávajúci odstúpi od zmluvy v súlade so zákonom, nebude sa pri posudzovaní nároku na náhradu škody prihliadať k prípadnému uskutočneniu náhradného predaja.

Spoločné ustanovenie

 • Právne úkony smerujúce ku zmene, zániku alebo zrušeniu zmluvy vyžadujú písomnú formu.
 • Zmluvné strany sú povinné vyrozumieť druhú stranu bez zbytočného odkladu o prípadnej zmene skutočnosti uvedených v kúpnej zmluve.
 • V konkrétnych prípadoch sú písomne dohodnuté zmluvné podmienky uvedené v zmluvách nadradené týmto VODP.
 • Príslušnosť súdu. K rozhodovaniu všetkých sporov vzniknutých priamo, či nepriamo zo zmluvného vzťahu touto zmluvou založeného je príslušný všeobecný súd odporcu.

Platnosť podmienok

 • Ak sa jednotlivé ustanovenia VPDP stanú neúčinné, nebude týmto dotknutá účinnosť zostávajúcich ustanovení. Namiesto neúčinných ustanovení bude písomne dohodnuté nové ustanovenie zodpovedajúce zmyslu a účelu uzatvoreného záväzkového vzťahu.
 • VODP sú súčasťou kúpnej zmluvy a nadobúdajú voči účastníkom účinnosť dňom uzatvorenia kúpnej zmluvy. VODP nemusia byť samostatne účastníkmi zmluvného vzťahu podpisované, pretože obe strany mali možnosť sa s nimi pri uzatváraní zmluvného vzťahu zoznámiť.
 • Vydaním nových VODP sa rušia všetky VODP vydané predtým.

Ing. Katarína Lüttmerdingová

konateľ spoločnosti