REKLAMAČNÝ PORIADOK

Reklamačný poriadok
Vetrodizajn S.R.O.

Akákoľvek reklamácia výrobku, tovaru či služby musí byť kupujúcim uplatnená osobne v prevádzke spoločnosti, spolu s predložením reklamovaného výrobku, alebo písomnou formou na adresu predávajúceho (poštou, alebo v elektronickej podobe) s vyznačením dôvodu reklamácie okamžite po zistení chyby bez zbytočného odkladu. U zjavných chýb v každom prípade pred ďalším spracovaním, zabudovaním, alebo pred prevzatím diela (služby), najneskôr však na:

 • Množstvo –  pri prebratí zákazky uvedením skutočnosti na dodací list, preberací protokol.
 • Lom skla (prasknutie skla), škrabance a iné mechanické poškodenie – pri prebratí zákazky uvedením skutočnosti na dodací list, preberací protokol. 
 • Viditeľné chyby tvaru, ak na výrobu bola použitá šablóna – najneskôr pri prebratí zákazky uvedením skutočnosti na dodací list.   
 • Vydané faktúry, dokumenty –  pred uplynutím lehoty splatnosti.

Pre rýchle a včasné vybavenie reklamácie je kupujúci povinný vrátiť reklamovaný výrobok späť predávajúcemu do výrobného podniku, alebo štandardného miesta dodávky k posúdeniu (odvozu, likvidácie) a uviesť v písomnej reklamácii nasledujúce údaje:

 • názov (meno) kupujúceho,
 • jednoznačný a zrozumiteľný popis chyby,
 • číslo zákazky predávajúceho (uvedené  v sprievodnej dokumentácii),
 • druh tovaru, rozmer (šírka, výška), počet kusov, prípadne iné bližšie špecifikácie,
 • miesto, kde sa reklamované sklá nachádzajú (ak ich nie je možné odovzdať na posúdenie do výrobného podniku predávajúceho, alebo jeho zmluvnému dopravcovi),
 • kontaktný telefón na kompetentnú osobu s ktorou je možné reklamáciu riešiť,
 • vlastný návrh riešenia (nový výrobok, zľava z ceny, oprava výrobku, iné riešenie),
 • dátum,
 • popis ( pečiatka ).

Po uplatnení reklamácie bude začaté reklamačné konanie. Pokiaľ nie je možné výrobok z opodstatnených dôvodov vrátiť naspäť, požiada kupujúci predávajúceho o posúdenie reklamácie na mieste inštalácie výrobku. Vrátené reklamované výrobky musia byť označené výrazným textom „REKLAMÁCIA“ a číslom reklamácie kupujúceho. Pri dodržaní všetkých uvedených podmienok zo strany kupujúceho a vrátení reklamovaného výrobku/tovaru, je o reklamácii rozhodnuté najneskoršie do 30-tich kalendárnych dní. V prípade, ak nie je výrobok/tovar v tomto termíne vrátený naspäť, nie je reklamácia uznaná. Predávajúci sa dohodne s kupujúcim na spôsobe a termíne vysporiadania. Oprávnená reklamácia je predávajúcim hradená v plnej výške reklamovanej hodnoty výrobku. Iné nároky na náhradu sú vylúčené. V prípade neoprávnenej reklamácie je predávajúci oprávnený účtovať kupujúcemu náklady spojené s posúdením oprávnenosti tejto reklamácie (skúšky nezávislých laboratórií, cestovné a pod.). Záruka na výrobky a ostatné náležitosti sa riadia platnými VODP predávajúceho.

Ing. Katarína Lüttmerdingová

konateľ spoločnosti