Reklamačný poriadok spoločnosti VETRODIZAJN, s.r.o.

Akákoľvek reklamácia výrobku, tovaru či služby musí byť kupujúcim uplatnená osobne v prevádzke spoločnosti, spolu s predložením reklamovaného výrobku, alebo písomnou formou na adresu predávajúceho (poštou, alebo v elektronickej podobe) s vyznačením dôvodu reklamácie okamžite po zistení chyby bez zbytočného odkladu. U zjavných chýb v každom prípade pred ďalším spracovaním, zabudovaním, alebo pred prevzatím diela (služby), najneskôr však na:
 • Množstvo – pri prebratí zákazky uvedením skutočnosti na dodací list, preberací protokol.

 • Lom skla (prasknutie skla), škrabance a iné mechanické poškodenie – pri prebratí zákazky uvedením skutočnosti na dodací list, preberací protokol.

 • Viditeľné chyby – rozmerové, chybné prevedenie, zloženie a pod. – v každom prípade pred následným spracovaním, alebo zabudovaním, najneskôr do konca záručnej doby.

 • Viditeľné chyby tvaru, ak na výrobu bola použitá šablóna – najneskôr pri prebratí zákazky uvedením skutočnosti na dodací list.

 • Vydané faktúry, dokumenty – pred uplynutím lehoty splatnosti.

Pre rýchle a včasné vybavenie reklamácie je kupujúci povinný vrátiť reklamovaný výrobok späť predávajúcemu do výrobného podniku, alebo štandardného miesta dodávky k posúdeniu (odvozu, likvidácie) a uviesť v písomnej reklamácii nasledujúce údaje:

 • názov (meno) kupujúceho,

 • jednoznačný a zrozumiteľný popis chyby,

 • číslo zákazky predávajúceho (uvedené v sprievodnej dokumentácii),

 • druh tovaru, rozmer (šírka, výška), počet kusov, prípadne iné bližšie špecifikácie,

 • miesto, kde sa reklamované sklá nachádzajú (ak ich nie je možné odovzdať na posúdenie do výrobného podniku predávajúceho, alebo jeho zmluvnému dopravcovi),

 • kontaktný telefón na kompetentnú osobu s ktorou je možné reklamáciu riešiť,

 • vlastný návrh riešenia (nový výrobok, zľava z ceny, oprava výrobku, iné riešenie),

 • dátum,

 • podpis (pečiatka).

Po uplatnení reklamácie bude začaté reklamačné konanie. Pokiaľ nie je možné výrobok z opodstatnených dôvodov vrátiť naspäť, požiada kupujúci predávajúceho o posúdenie reklamácie na mieste inštalácie výrobku. Vrátené reklamované výrobky musia byť označené výrazným textom „REKLAMÁCIA“ a číslom reklamácie kupujúceho. Pri dodržaní všetkých uvedených podmienok zo strany kupujúceho a vrátení reklamovaného výrobku/tovaru, je o reklamácii rozhodnuté najneskoršie do 30-tich kalendárnych dní. V prípade, ak nie je výrobok/tovar v tomto termíne vrátený naspäť, nie je reklamácia uznaná. Predávajúci sa dohodne s kupujúcim na spôsobe a termíne vysporiadania. Oprávnená reklamácia je predávajúcim hradená v plnej výške reklamovanej hodnoty výrobku. Iné nároky na náhradu sú vylúčené. V prípade neoprávnenej reklamácie je predávajúci oprávnený účtovať kupujúcemu náklady spojené s posúdením oprávnenosti tejto reklamácie (skúšky nezávislých laboratórií, cestovné apod.). Záruka na výrobky a ostatné náležitosti sa riadia platnými VODP predávajúceho.

Marta Dudášová
konateľ spoločnosti

VETRODIZAJN s.r.o., Prostějovská 7, 080 01 Prešov


IČO: 500 100 42, IČ DPH: SK2120146237


www.vetrodizajn.sk